Zemeljska dela in izkopi

Zemeljska dela so prva faza pri gradnji objekta. Zanje veljajo vse dejavnosti, ki so namenjene pripravi gradbene jame za kasnejše temeljenje in njeni zaščiti. Zato jim v gradbeništvu pripisujemo velik pomen, saj je mnogih primerih šele takrat razvidna struktura tal, ki pa lahko zudi spremenijo načrt gradnje temeljev. 

Izkopi

Gradbena jama mora biti izkopana pravilno in kakovostno, saj se lahko sesuje ali poškoduje. Po končani gradnji jo seveda zasujemo.

Ločimo:

-gradbeno jamo v širokem odkopu: bočne površine jame kopljemo v naklonu, brez posebne zavarovalne konstrukcije,

-gradbeno jamo z navpičnimi stenami: bočne površine zavarujemo pred rušenjem ali zdrsom z lesenim opažem, zabitimi lesenimi ali jeklenimi plohi,

-Zagatne stene: to so ploskovne konstrukcije, ki zemeljski pritisk vzdržujejo tako, da jih vpnemo v tla in so obremenjene na upogib.

Izkope razlikujemo glede na vrsto oziroma kategorijo tal, v katero se izkop opravlja, širino in globino izkopa ter način izkopa.

Poznamo 7 kategorij zemljin:

    I. kategorija: zrahljana zemljina;
    II. kategorija: navadna zemlja (obdelana zemlja, lahka glina,…);
    III. kategorija: trda zemlja (pol vezani gramoz);
    IV. kategorija: skala v razpadanju (preperele stene, razpadli skrilavec,…);
    V. kategorija: srednje trda stena (apnenec, lapor);
    VI. kategorija: trda stena (marmor, dolomit,…);
    VII. kategorija: zelo trda stena (granit,…).

Glede na širino ločimo široki izkop ter izkop v ozkih jamah. Široke izkope uporabljamo predvsem pri gradnji podkletenih stavb, medtem ko so ozki izkopi bolj primerni kot izkopi za temelje objektov ali kanalske jarke. Omejeni so glede širine, in sicer do 2m.

Pri obeh vrstah izkopov začnemo vedno kopati s strani, ki je najbolj oddaljena od Dovozne poti. Pazimo tudi na nagib, pod katerim se izkop opravlja. Pri mehkejših zemljinah moramo zaradi večje nevarnosti in lažjega rušenja sten izkopa le tega opravljati pod nagibom, pri zemljinah od III. kategorije naprej pa se izkop lahko opravlja navpično, vendar največ do globine 2m. V primeru, da izkop pod določenim nagibom ni mogoč, ga dodatno zavarujemo s pomočjo podpornega zidu.

Izboljšanje in priprava temeljnih tal

Pri temeljenju izboljšamo tla s pripravo peščeno-prodne ali gramozne blazine. To pripravimo tako, da temeljna tla izkopljemo do ustrezne globine, dno gradbene jame poravnamo in povaljamo s statičnim valjarjem ter na tla položimo polipropilensko polst, ki preprečuje mešanje spodnje zemljine z gramozno blazino. Nato nasujemo prvo plast gramozne blazine, ki je debela 25-30 cm, zanjo pa uporabimo peščen prodec ali drobljenec frakcije 0-63 mm. Nato jo statično uvaljamo in vgradimo na enak način drugo, po potrebi lahko tudi tretjo plast. Zaključna plast mora biti ravna.

Priprava za komunalne priključke

Med zemeljska dela štejemo tudi pripravo rovov za komunalne priključke in opremljanje zemljišča s priključki. Ko se odločimo za gradnjo hiše, je treba poskrbeti za vodovod, ki gospodinjstvo oskrbuje s pitno vodo. Gospodinjstva se s pitno vodo preskrbujejo preko vodovodnega sistema, katerega prvi člen je zajetje, katerih je lahko tudi več, povezanih v en sistem. Vodovodni sistem je povezan s cevovodi od zajetja do vseh porabnikov.

Ponekod pa ni možnosti, da bi zgradili javno kanalizacijo do vsake hiše, zato se v takih primerih poslužujemo greznic. Greznica je neprepustni zbiralnik odpadne vode iz posameznega objekta, iz katerega se odvaža zbrana sanitarna voda in izločeno blato na komunalno čistilno napravo. Greznico lahko gradimo dvo- ali tro-prekatno, pri čemer je prostornina prvega prekata polovica celotne prostornine.

Kanalizacijski priključek je del hišne kanalizacije, ki je namenjen odvajanju vode do javnega kanalizacijskega omrežja. To je območje kanalizacije od hišnega zbirnega jaška pa do priključka na javno kanalizacijsko omrežje. Kakovost zgrajene kanalizacije je odvisna od pravilnega polaganja cevovodov, pravilne gradnje objektov, strokovnih priključitev ter od rezultata preizkusa vodotesnosti kanalov in objektov. 

(2015) Vse pravice pridrzane Gradnje Bitici / Tel. 051-734-009 & 051-232-154 & 051-822-265 / info@gbitici.si / Zupanova 6, 4208 Sencur